خطوط برش کویل نورد گرم

خطوط برش کویل نورد گرم 1.5 تا 30 میلی متر

 • خط برش کویل نورد گرم 1.5 - 6 میلی متر
 • خط برش کویل های نورد گرم 3 تا 12 میلی متر
 • خط برش کویل نورد گرم 10 تا 30 میلی متر
مخاطب

بشقاب استیل 

ورق فولادی 10 میلی متر تا 200 میلی متر

 • P265-P295-P355 10 میلی متر – 100 میلی متر
 • S235-S275-S355 10 میلی متر – 200 میلی متر
مخاطب
خطوط برش کویل گالوانیزه

سیم پیچ خطوط برش

خطوط برش 0.30 تا 30 میلی متر

 • خط برش کویل های گالوانیزه و نورد سرد 0.30 میلی متر – 3 میلی متر
 • خط برش کویل های نورد گرم 1.5 - 10 میلی متر
 • خط برش کویل نورد گرم 3 تا 30 میلی متر
مخاطب

سیم پیچ فولادی خطوط برش

خطوط برش کویل های فولادی 0.30 میلی متر تا 4 میلی متر

 • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.30 میلی متر - 3 میلی متر (+ نورد سرد)
 • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.30 میلی متر - 4 میلی متر (+ نورد سرد)
 • خط برش کلاف های فولادی گالوانیزه 0.25 - 2.5 میلی متر (+ نورد سرد)
 • خط برش کویل های فولادی نورد گرم 1.5 میلی متر - 6 میلی متر 
 • خط برش کویل های فولادی نورد گرم 3 میلی متر - 10 میلی متر 
مخاطب
قیمت پروفیل دیوار ترکی

تولید پروفیل های دیوار خشک

ساخت پروفیل سقفی درایوال

ساخت پروفیل درایوال

ساخت پروفیل پارتیشن درایوال

مخاطب

خطوط پروفیل بخش فولادی گالوانیزه

خطوط پروفیل بخش فولاد گالوانیزه 0.40 میلی متر تا 3 میلی متر 

 • خطوط پروفیل بخش فولاد گالوانیزه 0.40 میلی متر - 3 میلی متر 
مخاطب

با ما تماس بگیرید