جدول قیمت 3 ستونی با متن سمت چپ

قیمت گذاری

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diamum. هر متنی را اینجا اضافه کنید

نقره
29$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
مرا کلیک کن!
طلا
49$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..
مرا کلیک کن!
پلاتینیم
129$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
مرا کلیک کن!

جدول قیمت 3 ستونی در پس زمینه

نقره
29$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
مرا کلیک کن!
پلاتینیم
129$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..
هر متنی را اینجا اضافه کنید...
مرا کلیک کن!

قیمت گذاری

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diamum. هر متنی را اینجا اضافه کنید

4 ستون فرو ریخت

عنوان را اینجا وارد کنید..
99$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
مرا کلیک کن!
عنوان را اینجا وارد کنید..
99$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..
مرا کلیک کن!
عنوان را اینجا وارد کنید..
99$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
مرا کلیک کن!
عنوان را اینجا وارد کنید..
99$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
عنوان را اینجا وارد کنید..
99$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..
عنوان را اینجا وارد کنید..
99$
توضیحات را اینجا وارد کنید...
متن را اینجا وارد کنید..
متن را اینجا وارد کنید..?
متن را اینجا وارد کنید..